Velkommen til Betania

Vi her i Betania Grimstad  er en menighet som har hovedfokus på Jesus og felleskap med han og hverandre. Hver uke er det flere aktiviteter både i menighetens lokaler og i private hjem hvor vi samles og vi søker å være en menighet for alle mennekser i alle livets faser. 

Du er hjertelig velkommen til å bli en del av fellesskapet vårt, uanett hvor du er på din trosreise. 

Betania menighetssenter Grimstad er en del av De Frie Evangeliske Forsamlinger, som igjen er en del av Pinsebevegelsen. Vi holder til på Gartnerimyra 1 i flotte lokaler, sentralt plassert her i Grimstad. 

3-i-1-hver-sondag

Trosgrunnlag

Dette dokumentet gir en konsentrert fremstilling av trosgrunnlaget for DFEF Betania Menighetssenter Grimstad. De punkter som her er nevnt, danner basis for det trosfellesskap Betania er, og utgjør fundamentet for vår forkynnelse og praksis.1

Bibelen – Guds ord
Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral. 2 Tim. 3,16; Joh. 17,17; Heb. 4,12

Treenigheten
Vi tror på den teene Gud – Far, Sønn og Den Hellige Ånd.  Matt. 28,19; Ef. 4,4-6

Skapelsen
Vi tror at Gud har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Alt i skaperverket er ment godt og vakkert. Mennesket er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi fra unnfangelse til naturlig død. Mennesket er satt til å beskytte og bevare Guds skaperverk. Gud fortsetter å fornye sitt skaperverk, og en dag skal han nyskape hele verden.  1.Mos. 1,1. 26-27; Sal. 8; Sal. 19, 1-3; Sal. 33,9; Jer. 1,5; Rom. 8,18-23; Åp. 21, 1-4.

Jesus Kristus og fellesskap med Gud
Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og ble menneske for vår skyld. Han døde for våre synder og sto opp igjen for å gi alle mennesker mulighet til fellesskap med Gud. Dette gis oss av nåde og mottas ved tro. Rom. 10,9-10; Fil. 2,5-11; Joh. 1,12; Ef. 2,8.

Den Hellige Ånd
Vi tror at alle Guds barn har fått Den Hellige Ånd. Alle kan erfare Åndens dåp og fylde som utruster til liv og tjeneste. Det innebærer et liv preget av de frukter og de åndelige gaver som Det nye testamentet beskriver. Vi tror at Ånden hjelper oss til å leve et liv til Guds ære slik at vår karakter og livsførsel forandres til større likhet med Jesus Kristus. Matt. 3,11; Apg. 2,1-4; Apg. 1,8; 1. Kor. 12,7-11; Gal. 5,22; 2. Kor. 3,18; Rom 12,1-2.

Dåp
Vi tror at dåpen er en god samvittighetspakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Handlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt, senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv. Alle som kommer til tro på Jesus Kristus, døpes i den treene Guds navn. Matt. 28,18-20; Mark. 16,16; Apg. 10,47-48; Kol. 2,12: Rom 6,4-5; 1. Pet. 3,21.

Menighet
Menigheten er Jesu Kristi kropp i verden. Den fortsetter Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å følge Jesus Kristus. Hovedoppdraget er å fullføre misjonsbefalingen ved å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt blant mennesker som ennå ikke tror. Alle som bekjenner Jesus som Herre er en del av den universelle kirke. Vi tror at alle kristne også hører hjemme i en lokal menighet. Mark. 16,15-20; Ef.4,11-16; Apg. 20,28; Apg 2,47

Nattverd
Jesus innstiftet nattverden. I nattverden forkynner vi at Jesus døde for våre synder. Vi feirer nattverd for å ha fellesskap med Jesus og hverandre. Nattverden er åpen for alle som tror på Jesus Kristus og som ønsker å leve i fellesskap med han. Matt. 26, 26-29; 1.Kor.10,16; 1. Kor.11:23-29

Guds rike
Vi tror at Guds rike er kommet nær ved Jesus, slik at Guds gode plan og vilje for mennesker kan erfares allerede nå. Slik Jesus formidlet oppreising, liv og helbredelse til mennesker, formidler vi de samme muligheter og ber i Jesu navn om helbredelse på alle livets områder. Samtidig er ikke dette riket kommet fullendt, det vil skje når Jesus kommer tilbake. Heb. 13,8; Matt.10,8; Luk. 10,9; Joh.14,12; Jak. 5,14-16

Det kristne håpet
Vi tror at Jesus Kristus skal komme tilbake for å hente sine og deretter opprette Guds rike. Vi vil formidle håpet om kroppens oppstandelse og det evige liv. Vi tror på Bibelens ord om to utganger på livet, evig liv og evig død. Bibelen er tydelig på at det er gjennom Jesus Kristus vi blir frelst. På grunn av Jesu frelsesverk trenger ingen å gå fortapt. 1.Tess.4,13-17; Matt.24,14; Matt.24,36-42; 1.Tess.4,14-17; 1.Kor.15,51-52; 1.Pet.1,3

Vi slutter oss til den apostoliske trosbekjennelsen:
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen, sitter ved Guds,
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.